Đề Xuất 3/2023 # Sự Làm Quá Mức Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 6 Like | Leparkspa.com

Đề Xuất 3/2023 # Sự Làm Quá Mức Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sự Làm Quá Mức Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Leparkspa.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Các bậc thầy đại tài của Chúa đã cho tôi thấy rằng quyền năng thuộc linh tiếp tục ở cùng với chúng ta có được từ sự làm việc quá mức, khiến những người khác chắc hẳn phải nghỉ ngơi.

The Lord’s great mentors have shown me that spiritual staying power comes from working past the point when others would have taken a rest.

LDS

Và đây là dự án tôi đang thực hiện, và đây là loạt vỏ ngoài để làm giảm sự thái quá, quá mức — (Cười) (Vỗ tay) để làm giảm mức các điện thoại di động siêu hạng, về mức cần thiết các chức năng của chúng.

So this is a project I’m working on, and this is a series of front covers to downgrade our super, hyper — (Laughter) (Applause) to downgrade our super, hyper-mobile phones into the essence of their function.

ted2019

Trước khi thế kỉ này khép lại, sự khai thác quá mức sẽ làm cạn kiệt gần hết các nguồn dự trữ của hành tinh.

Before the end of this century, excessive mining will have exhausted nearly all the planet’s reserves.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng tôi cố gắng dùng hình ảnh này, cái đã gây ấn tượng không tích cực: sự cạnh tranh quá mức của họ, hay còn là sự làm việc quá lâu, biến ý nghĩa thành tích cực nhưng không quá rời xa tác phẩm gốc.

So, we tried to take this — what was perceived as a negative: their over–competitiveness, their, you know, long working hours — and turn it into a positive and not run from it.

ted2019

Người dân chết và bị giết rất nhiều ở khắp mọi nơi, mất đi sự sống vì bệnh tật, làm việc quá mức, bị hành hình và bỏ đói.

Everywhere, people were dying and being killed, losing their lives from disease, overwork, execution and starvation.

ted2019

Nhưng sự phụ thuộc quá mức vào động lực làm suy tàn hoạt động chuyên môn trong hai sắc thái của từ ngữ đó.

But excessive reliance on incentives demoralizes professional activity in two senses of that word.

ted2019

Như là một kết quả của sự làm hỏng tình cảm của ông dành cho con gái một sự lo lắng quá mức về trách nhiệm ám ảnh ông.

As a result of affective frustration you developed towards your daughter an exaggerated and obsessive sense of responsibility.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi đã học được rằng một phương pháp như vậy có thể làm phức tạp hóa những sự việc một cách quá mức.

I’ve learned that such an approach can overcomplicate things.

LDS

(Châm-ngôn 25:27) Tương tự, giải trí quá mức sẽ làm giảm sự hứng thú đối với thức ăn thiêng liêng bổ dưỡng và khiến tinh thần uể oải.

(Proverbs 25:27) Likewise, too much entertainment will dull the appetite for spiritual sustenance and lead to mental laziness.

jw2019

Trong các cuộc đàm phán, sự tức giận làm gián đoạn quá trình bằng cách giảm mức độ tin tưởng, ngăn chặn sự phán xét của các bên, thu hẹp sự chú ý của các bên và thay đổi mục tiêu trung tâm của họ.

During negotiations, anger disrupts the process by reducing the level of trust, clouding parties’ judgment, narrowing parties’ focus of attention and changing their central goal from reaching agreement to retaliating against the other side.

WikiMatrix

Iki không biểu thị cho sự tinh tế quá mức, kiêu kì, phức tạp, sặc sỡ, bóng bẩy, làm dáng, hoặc nói chung, dễ thương.

WikiMatrix

Tại sao sự không đồng nhất giữa khảo cổ học và Kinh-thánh không nên làm chúng ta bối rối quá mức?

Why should discrepancies between archaeology and the Bible not unduly disturb us?

jw2019

Sự thay đổi toàn cầu, văn hóa làm đẹp cảnh quan đánh mắt quá mức và du lịch không bền vững, tất cả cùng đặt hệ thống này vào cuộc khủng hoảng.

Global change, beautification rack culture, overfishing and unsustainable tourism, all together placing this system in the realization of crisis.

ted2019

Bởi lẽ sự tốt lành khác với sự công bình ở chỗ là sự tốt lành vượt quá mức ấn định của lẽ phải, một người ưa thích sự tốt lành làm cho người khác nhiều hơn là điều được đòi hỏi nơi người (Ma-thi-ơ 20: 4, 13-15; Rô-ma 5:7).

(Luke 1:6; Philippians 4:8, 9; James 2:1-9) Since goodness differs from righteousness in that it goes beyond what justice requires, a lover of goodness does more for others than what is required of him. —Matthew 20:4, 13-15; Romans 5:7.

jw2019

Các quá trình tiến hóa làm nảy sinh sự đa dạng ở mọi mức độ tổ chức sinh học bao gồm loài, các cá thể sinh vật và cả các phân tử như DNA và protein.

Evolutionary processes give rise to diversity at every level of biological organization, from kingdoms to species, and individual organisms and molecules, such as DNA and proteins.

WikiMatrix

Tôi đang nói là nếu chúng ta làm quá nó đi dù chỉ 1 chút có thể gây nên sự tập trung độc tố ở mức độ cao hơn.

What I’m saying is that if we overshoot this by even the smallest integer we’re dealing with concentrations with extraordinary levels of toxicity…

OpenSubtitles2018.v3

Giờ tôi không biết tại sao, nhưng nó có thể là vì, ở trong tình trạng của họ, những tế bào thực sự chưa thấy rằng điều đúng đắn cần làm với lượng năng lướng quá mức đó.

Now I don’t know why, but it might be because, in their case, their cells haven’t actually figured out the right thing to do with that excess energy.

QED

Nếu luôn gắng sức quá mức, họ sẽ làm tổn thương các cơ bắp, khớp xương và có khi phải từ bỏ sự nghiệp.

If they constantly pushed themselves to the limit, they would put dangerous stress on their muscles and joints and risk their career.

jw2019

Tôi không có ý nhấn mạnh quá mức những mối bất đồng, nhưng chúng quả là có thật và làm cho những sự việc khá lý thú.

I do not mean to overemphasize differences, but they are real and do make things interesting.

LDS

Được xây dựng trên một đồng bằng phù sa bằng đất sét mềm, sự sụt lún được làm trầm trọng thêm bởi việc công nghiệp bơm nước ngầm quá mức và do trọng lượng của các tòa nhà khổng lồ.

Built on an alluvial plain of soft clay, the subsidence is exacerbated by excessive pumping of groundwater by industry and by the weight of massive buildings.

WikiMatrix

Đã quá gần đến mức chót, chúng ta không nên để những sự khó khăn làm nguội dần lòng hăng hái của mình, vì chỉ những ai bền chí cho đến cùng mới được cứu (Ma-thi-ơ 24:13).

So close to the finish line, we should not let our problems dampen our zeal, for only those who endure to the end will be saved.—Matthew 24:13.

jw2019

Các sự tạm ngừng khiến cử tọa thấy rằng bạn làm chủ được tình thế, bạn không bị xúc động quá mức, bạn biết để ý đến cử tọa, và bạn có điều gì bạn muốn họ nghe và nhớ.

Pauses show the audience that you have the situation under control, that you are not unduly nervous, that you are considering your audience, and that you have something you want them to hear and remember.

jw2019

Làm Quá Trớn Trong Tiếng Tiếng Anh

Nhưng đừng làm quá trớn đấy.

But don’t overdo it.

OpenSubtitles2018.v3

Cô làm quá trớn rồi.

You’re going too far.

OpenSubtitles2018.v3

Ông đã dặn tôi báo cho ông nếu hắn làm quá trớn.

You asked me to tell you if he went too far.

OpenSubtitles2018.v3

Antwan đâu ngờ rằng Marsellus lại làm quá trớn như thế, nhưng hắn cũng phải đề phòng hậu quả chứ.

Antwan didn’t expect Marsellus to react the way he did, but he had to expect a reaction.

OpenSubtitles2018.v3

Tôn giáo đã làm những điều quá trớn nào khiến khoa học phải cảm thấy chán ghét?

What kind of excesses have made religion so distasteful to science?

jw2019

Đúng vậy, trong suốt bao nhiêu năm, nhiều người Y-sơ-ra-ên đã thực hành chính những điều đồi bại mà dân Ca-na-an đã làm, như thờ hình tượng, tình dục quá trớn, và ngay cả giết trẻ con để tế thần, vì vậy Đức Chúa Trời đã phải ra lệnh tận diệt dân ấy! (Các Quan Xét 10:6; II Các Vua 17:17; Giê-rê-mi 13:27).

(2 Kings 17:15) Yes, through the years many Israelites practiced the very vices that had caused God to order the extinction of the Canaanites—idolatry, sexual excesses, and even child sacrifice!—Judges 10:6; 2 Kings 17:17; Jeremiah 13:27.

jw2019

Một vài tình huống làm phức tạp thêm tình hình, gồm có nhóm vệ sĩ quá trớn của Chitoge, một nữ sát thủ, một cô gái nhận mình là vợ chưa cưới của Raku, và sự tồn tại của nhiều chiếc chìa khóa.

Various developments complicate the situation, including Chitoge’s over-protective bodyguard, a female hitman, a girl who claims to be Raku’s fiancée, and the existence of multiple keys.

WikiMatrix

b) Thái độ tự-do quá trớn của vua Sa-lô-môn đã dần dần dẫn dắt vị vua này đến những việc làm nào?

(b) To what did Solomon’s permissive course gradually lead?

jw2019

3. a) Làm thế nào ta nhận diện được kẻ chịu trách-nhiệm chính về tình-trạng tự-do quá trớn và coi thường luật-pháp đang diễn ra khắp mặt đất?

3. (a) How can we identify the one chiefly responsible for the permissiveness and lawlessness rampant in the earth?

jw2019

Mặt khác, phát biểu sự hoan hô quá trớn, huýt gió, vẫy tay cao trên đầu và gọi lớn tên người này người nọ đang làm báp têm là điều không nên làm.

On the other hand, displays of unrestrained cheering, whistling, waving of arms overhead, and calling out names would be inappropriate.

jw2019

Xác nhận điều này, một thẩm phán xử các vụ thanh thiếu niên phạm pháp nói rằng “các cuộc khủng hoảng về giá trị đạo đức, việc đề cao các vai trò khuôn mẫu tiêu cực và sự thành đạt bằng phương pháp làm giàu nhanh chóng và dễ dàng” có khuynh hướng “khuyến khích tinh thần ganh đua quá trớn”.

Confirming this, a judge who deals with juvenile offenders says that “crises of values, exaltation of negative role models, and success by quick and easy enrichment” tend to “promote an exaggerated spirit of competition.”

jw2019

Có thể ngày nào đó ta làm được, nhưng cho đến đó, ta phải cẩn trọng không để những tuyên bố phóng đại làm giảm uy tín và xao nhãng sự chú ý đối với khoa học chân chính đó là một trò chơi quá trớn

Maybe someday we will, but until then, we have to be careful that we don’t let overblown claims detract resources and attention away from the real science that’s playing a much longer game.

QED

Để chống lại ảnh-hưởng của sự tự-do quá trớn chúng ta nên “vì đức-tin mà đánh trận tốt-lành” bằng cách chống lại mọi khuynh-hướng hay sự thúc giục để làm bạn với kẻ xấu (I Ti-mô-thê 6:12; I Cô-rinh-tô 15:33).

(2 Timothy 2:22; 1 Corinthians 6:18) To counteract permissiveness, “fight the fine fight of the faith” by resisting any urge or inclination toward bad association. —1 Timothy 6:12; 1 Corinthians 15:33.

jw2019

Làm Xiếc Trong Tiếng Tiếng Anh

Anh đã nói em là anh thích làm xiếc chưa?

Did I tell you I love the circus?

OpenSubtitles2018.v3

Để làm xiếc.

For the circus.

OpenSubtitles2018.v3

Này, Jimmy, bọn chúng chơi rock hay làm xiếc vậy?

Hey, Jimmy, do they rock or suck?

opensubtitles2

Cuối cùng mày sẽ trở thành 1 con chuột làm xiếc.

You gonna be a circus mouse after all.

OpenSubtitles2018.v3

Người làm xiếc của tôi.

My juggler!

OpenSubtitles2018.v3

Gấu – là một chú gấu làm xiếc đã giải nghệ, sống ở một ngôi nhà trên cây trong khu rừng.

The Bear is a retired circus bear who lives in a house hollowed out of a tree in the forest.

WikiMatrix

Giờ đây vài người có thể — những người làm ở rạp xiếc, người làm trên các dàn giáo

Now some people can — circus workers, steel workers.

QED

Em đến đây để nói với anh rằng em không quan tâm anh có là phi công hay không hay chỉ là 1 nhân viên bình thường hoặc là 1 người làm xiếc voi

But I’m here to tell you that I don’t care if you want to be a pilot, a TSA agent or shovel elephant shit at the circus.

OpenSubtitles2018.v3

Một số cuốn sách tham khảo coi tư thế này là “dành cho người làm xiếc và không nên làm thử thực sự,” một số người cho rằng nó rất dễ chịu, đặc biệt ở thời kỳ mang thai.

While some references describe this position as being “for acrobats and not to be taken seriously”, others have found it very comfortable, especially during pregnancy.

WikiMatrix

Mỗi trường học đều có một nhóm xiếc thú và phân chia giai cấp từ người làm xiếc đến gã huấn luyện sư tử, từ anh hề cho đến những kẻ phụ việc, tất cả chúng đều khác hẳn chúng ta.

Every school was a big top circus tent, and the pecking order went from acrobats to lion tamers, from clowns to carnies, all of these miles ahead of who we were. We were freaks

QED

Mỗi trường học đều có một nhóm xiếc thú và phân chia giai cấp từ người làm xiếc đến gã huấn luyện sư tử, từ anh hề cho đến những kẻ phụ việc, tất cả chúng đều khác hẳn chúng ta.

Every school was a big top circus tent, and the pecking order went from acrobats to lion tamers, from clowns to carnies, all of these miles ahead of who we were.

ted2019

Sau đó tôi còn muốn tiếp tục làm nghệ sĩ xiếc

I still want to be in the circus

OpenSubtitles2018.v3

Chúng ta lũ quái dị — chàng trai càng cua và người đàn bà có râu, tung hứng nỗi tuyệt vọng và sự cô độc, chơi bài, quay chai ( những trò chơi giải trí ), cố xoa dịu vết thương của bản thân và làm lành nó, nhưng về đêm, khi mọi người đã ngủ, chúng tôi lại đi trên dây như làm xiếc.

lobster- claw boys and bearded ladies, oddities juggling depression and loneliness, playing solitaire, spin the bottle, trying to kiss the wounded parts of ourselves and heal, but at night, while the others slept, we kept walking the tightrope.

QED

Chúng ta lũ quái dị– chàng trai càng cua và người đàn bà có râu, tung hứng nỗi tuyệt vọng và sự cô độc, chơi bài, quay chai (những trò chơi giải trí), cố xoa dịu vết thương của bản thân và làm lành nó, nhưng về đêm, khi mọi người đã ngủ, chúng tôi lại đi trên dây như làm xiếc.

We were freaks — lobster-claw boys and bearded ladies, oddities juggling depression and loneliness, playing solitaire, spin the bottle, trying to kiss the wounded parts of ourselves and heal, but at night, while the others slept, we kept walking the tightrope.

ted2019

Tôi nhớ vì anh ấy muốn làm diễn viên rạp xiếc sau đó.

I remember because he wanted to be an acrobat after that.

OpenSubtitles2018.v3

Trên sợi dây cao vút, chỉ trong vài tháng, Tôi đã thành thạo tất cả những mánh mà họ làm ở rạp xiếc, trừ khi tôi không thỏa mãn.

On the high wire, within months, I’m able to master all the tricks they do in the circus, except I am not satisfied.

ted2019

Khi Raviv còn nhỏ, cha cậu làm việc với vai hề xiếc.

When Ullman was younger, his father worked as a clown.

WikiMatrix

Đến năm 25 tuổi, tôi sang Mexico và làm việc cho nhiều đoàn xiếc ở đó.

At the age of 25, I arrived in Mexico and worked in several circuses.

jw2019

Vào năm 1905 ở Kansas, ‘’Oscar “Oz” Diggs’’ là nhà ảo thuật làm việc cho một gánh xiếc lưu động.

In 1905 Kansas, Oscar Diggs is a magician and con artist in a traveling circus.

WikiMatrix

Thẩm phán muốn tránh việc đám xiếc truyền thông làm hỏng chuyện này, để ông ấy được thả sớm càng im lặng thì càng tốt.

The judge wants to avoid a media circus on this, let him walk as quietly as possible.

OpenSubtitles2018.v3

Không, chúng ta có thể làm mà không có chú hề rạp xiếc đó mà.

No, we can do this without the circus clown.

OpenSubtitles2018.v3

Vụ cháy đã gây số lượng người chết nhiều thứ hai cho một sự kiện giải trí ở Brazil, vụ này chỉ đứng thứ hai sau vụ hỏa hoạn rạp xiếc Niterói 1961 làm hơn 500 người chết.

The fire has the second-highest death toll for an entertainment event in Brazil; it is second only to the 1961 Niterói circus fire, which killed more than 500 people.

WikiMatrix

Tôi không hiểu, làm thế nào mà cô lại dính dáng tới 2 thằng xiếc dị hợm đó?

How’d you get, I don’t know, involved with those two circus freaks?

OpenSubtitles2018.v3

Có lẽ anh sẽ nói với họ điều mà anh đã từng nói, rằng quãng thời gian trong rạp xiếc và đấu vật đã làm nên cuộc đời anh ấy.

Maybe he told them what he later said in an oral history, which is that his time in the circus and wrestling deeply molded his life.

ted2019

Đạo diễn bởi John Lasseter và đồng đạo diễn bởi Andrew Stanton, bộ phim là câu chuyện về chú kiến hay có những hành động kỳ quặc, Flik, trên đường tìm kiếm những “chiến binh dũng mãnh” để giải cứu bầy đàn của mình khỏi đàn châu chấu tham lam, nhưng rốt cuộc lại chỉ đưa về một nhóm những con bọ làm việc trong gánh xiếc.

Directed by John Lasseter and co-directed and written by Andrew Stanton, the film involves a misfit ant, Flik, who is looking for “tough warriors” to save his colony from greedy grasshoppers, only to recruit a group of bugs that turn out to be an inept circus troupe.

WikiMatrix

Người Làm Công Trong Tiếng Tiếng Anh

Nhờ điểm này, tôi rõ ràng không phải trở thành 1 người làm công.

By this point, I was definitely not going to be an employee.

ted2019

Những người làm công sẽ bán đứng tớ mất.

The staff would just love to rat me out.

OpenSubtitles2018.v3

Người làm công?

Paid subordinate?

OpenSubtitles2018.v3

Là người làm công

As an Employee

jw2019

19 Cuối cùng, Phao-lô chuyển sang nói với những người làm công cho người khác.

19 Finally, Paul turned to those who are in other people’s employ.

jw2019

(1 Ti 6:18, 19) Dĩ nhiên, khi nhiều người làm công việc tiên phong thì cả hội thánh được lợi ích.

6:18, 19) Of course, as more take up the pioneer service, the whole congregation benefits.

jw2019

Con nghĩ con nên nói cho người làm công tác xã hội biết để ông ấy sắp xếp.

I thought I should tell the social worker so he can start his plans.

OpenSubtitles2018.v3

Cố gắng là một “người làm công không chỗ trách được”

Striving to Be “a Workman With Nothing to Be Ashamed Of”

jw2019

Và hà hiếp những người làm công cho mình.

And you oppress your laborers.

jw2019

41 Các người làm công việc của cha mình”.

41 You are doing the works of your father.”

jw2019

Em đối xử với nó như một người làm công.

[ Muttering ] You treat her like an employee.

OpenSubtitles2018.v3

Ông bảo là gọi những người làm công lại và bắt đầu với những người làm sau rốt.

He said to call the workers and first pay those who had been hired last.

jw2019

Tất cả người làm công đều trở về nhà, có đủ tiền để cung cấp cho gia đình.

All his workers returned home with enough to feed their families.

jw2019

Chúa Giê-su nói về người “chủ” cần người làm công trong vườn nho.

Jesus spoke of a “master” who needed workers for his vineyard.

jw2019

Những người làm công có năng khiếu dùng Lời của Đức Chúa Trời cách ngay thẳng

Skilled Workers Using God’s Word Aright

jw2019

(Châm-ngôn 10:26) Kinh Thánh khuyến khích những người làm công nên thành thật và siêng năng.

(Proverbs 10:26) The Bible encourages workers to be honest and diligent.

jw2019

Quốc hội đã nỗ lực để củng cố cho Sắc lệnh với Đạo luật về người làm công.

Parliament attempted to reinforce the Ordinance with the Statute of Labourers.

WikiMatrix

Cậu là người làm công ăn lương

He is a salaried

QED

Không, không phải người làm công.

No, not a staff.

OpenSubtitles2018.v3

Giống như anh ta đưa một người làm công để nhặt áo của anh ta.

The truth is that I loved him and I stood by him and he sent me to you, like he would send a stagehand to pick up his shirts.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng vào năm 1995 có đến 5.199.895 người làm công việc đó, hơn ba lần rưỡi con số trước!

But in 1995 there were 5,199,895 doing so, more than three-and-a-half times as many!

jw2019

Một người mắc nợ nhiều—bằng cỡ lương hai năm của một người làm công.

One owed a lot —about two years’ wages for a laborer.

jw2019

Những người làm công việc lưu động có tiếng là người yêu thương bất vị kỷ.

2:15) Those in the traveling work are best known for their self-sacrificing love.

jw2019

Em chỉ là một người làm công.

I’m just an employee.

OpenSubtitles2018.v3

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sự Làm Quá Mức Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Leparkspa.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!